Algemene Voorwaarden Instasupport 

Definities

1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Instasupport: De exploitant van het Platform.

3. Dienst: Instasupport biedt Gebruikers de toegang tot online content op gebied van social media marketing, contentcreatie en e-marketing.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Gebruiker: De natuurlijke persoon al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die het platform bezoekt, gebruikt, koopt en/of content bekijkt.

7. Online coaching: Een Gebruiker kan gebruik maken van online coaching.

8. Aanbod: iedere Aanbieding aan Gebruiker tot het verrichten van diensten door Instasupport

9. Platform: het online platform via de website shop.instasupport.nl of instasupport.nl 

Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Instasupport gesloten overeenkomsten. 1.2.  Alle door Instasupport gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte en/of aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan. 

1.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de overeenkomst tussen Instasupport en opdrachtgever tot stand door integrale aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. Deze integrale aanvaarding kan onder ander geschieden door ondertekening van een opdrachtbevestiging, schriftelijk akkoord per email of offerte uitgebracht door instasupport.
Bij een afwijkende aanvaarding van een offerte houdt instasupport zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen welke in de plaats treedt van de vorige offerte, in die zin dat de oude offerte –indien en voor zover dat al niet het geval was- haar geldigheid verliest. De nieuwe offerte kan door de opdrachtgever worden aanvaard op eenzelfde wijze als hiervoor vermeld. 

1.4.  De opdrachtgever beseft en erkent dat sociale netwerken en online platformen haar eigen gebruiksvoorwaarden hanteren als het gaat om het delen van content en het werven van volgers. Opdrachtgever verklaart bij dezen tijdig kennis te nemen van eventuele (gebruiks)voorwaarden en verklaart voorts gebonden te zijn aan die (gebruiks)voorwaarden. Uit de overeenkomst blijkt voor welke sociale netwerken en/of online platforms Instasupport werkzaamheden uitvoert. 

1.5. Instasupport biedt enkel en alleen het gebruik van het platform shop.instasupport.nl aan. Instasupport heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van Instasupport door de opdrachtgever.

Artikel 2. Realisatie van de overeenkomst 

2.1.  Instasupport spant zich in het betaalde producten en diensten ter beschikking te stellen aan gebruikers en kopers. Alle producten en diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Instasupport zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

2.2.  In verband met de continuïteit van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zal de opdrachtgever een contactpersoon of meerdere contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Instasupport zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van de opdrachtgever zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van de opdrachtgever. Indien deze persoon niet de kwalificaties heeft die redelijkerwijs gezien de aard van de opdracht verwacht mag worden, houdt Instasupport zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tot dat opdrachtgever deze persoon heeft vervangen door een persoon met de juiste kwalificaties. 

2.3.  Opdrachtgever dient Instasupport tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van die hiervoor bedoelde gegevens. De opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van al dergelijke door de opdrachtgever verstrekte gegevens, materialen en informatie. 

2.4.  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking wordt gesteld aan Instasupport of indien opdrachtgever en/of haar leveranciers op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet respectievelijk voldoen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend, het niet afdoende meewerken en/of inzetten, heeft Instasupport het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

2.5.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat opdrachtgever maakt van een door Instasupport afgegeven advies steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. 

2.6 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod heeft aanvaard door online het door hem gekozen product en/of dienst te betalen.

2.7 Indien Gebruiker het Aanbod heeft aanvaard door een (online) betaling te verrichten, zal Instasupport de Gebruiker per e-mail bevestigen. Elk aanbod is slechts geldig conform de in het aanbod vermelde termijn en voorwaarden, daarna kan Instasupport niet meer aan een Aanbod gehouden worden. Een aanbod vervalt ook indien de aangeboden dienst niet meer beschikbaar is. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat is komen te vervallen.

2.8 De Gebruiker in de uitoefening van beroep en bedrijf kan een reeds aangegane overeenkomst niet kosteloos annuleren.

2.9 Aanschaf van producten op Instasupport is alleen toegestaan indien de koper tenminste 18 jaar oud is. Indien de koper onder de 18 jaar oud is, dient de koper uitdrukkelijk toestemming te hebben van een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3. Groei sociale netwerk account(s) 

3.1.  Onder de dienst groei sociale netwerk account(s) van Instasupport, wordt onder andere verstaan het verrichten van activiteiten door Instasupport ten behoeve van de opdrachtgever om de sociale netwerk account(s) voor het bedrijf of het merk van de opdrachtgever binnen één of meerdere bepaalde doelgroepen te laten groeien (onder andere meer volgers in overeengekomen doelgroepen). Uit de overeenkomst blijkt om welke sociale netwerk accounts en welke doelgroepen het gaat.

3.2.  De opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden als in dit artikel bedoeld altijd zullen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Daar Instasupport bij de uitvoering van de werkzaamheden als in eerste lid bedoeld afhankelijk is van externe factoren zoals bijvoorbeeld continu veranderende algoritmen van de verschillende sociale netwerken en/of online platformen, kan Instasupport geen enkele garantie voor een te behalen resultaat geven.

3.3.  De opdrachtgever vrijwaart Instasupport voor alle aanspraken van derden inzake werkzaamheden als in dit artikel bedoeld. Instasupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij de uitvoering van de werkzaamheden als in dit artikel bedoeld, zoals bijvoorbeeld indien blijkt dat de praktijken die Instasupport voor opdrachtgever heeft toegepast een verslechterd resultaat, of zelfs een penalty van een sociaal netwerk of online platform heeft opgeleverd. Derhalve is Instasupport bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor eventuele imagoschade. 

Artikel 4. Contentcreatie 

4.1.  Onder content creatie wordt verstaan het ontwikkelen en bewerken van foto’s, afbeeldingen, illustraties, video’s, teksten met het doel om deze te delen op sociale netwerken en/of online platformen.

4.2.  Indien er voor de ontwikkeling van content gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen waarop rechten van derden berusten, bijvoorbeeld stock-foto’s, dan zal Instasupport de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever een afdoende licentie aan te schaffen voor dat materiaal. Instasupport is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-aangeschafte of niet afdoende licenties.

Artikel 5. Community management 

5.1.  Onder community management dient onder andere te worden verstaan het uitvoeren van activiteiten door Instasupport, eventueel samen met opdrachtgever, voor een merk of onderneming van opdrachtgever welke activiteiten nodig zijn om het merk of de onderneming te profileren op verschillende sociale netwerken en/of online platformen.

5.2.  De opdrachtgever verleent door het afnemen van diensten als in dit artikel bedoeld Instasupport een bijzondere volmacht om namens haar handelingen te verrichten op de sociale netwerken waarvoor de overeenkomst is aangegaan, inclusief het delen van content.

5.3.  De opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden als in dit artikel bedoeld altijd zullen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Instasupport kan geen enkele garantie voor een te behalen resultaat geven.

5.4.  De opdrachtgever beseft en erkent bij dezen dat het delen van content op sociale media en/of online platformen tot op zekere hoogte onomkeerbaar is als het gaat om eventuele negatieve of positieve gevolgen.

5.5.  De opdrachtgever vrijwaart Instasupport voor alle aanspraken van derden inzake werkzaamheden als in dit artikel bedoeld. Instasupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij de uitvoering van de werkzaamheden als in dit artikel bedoeld. Derhalve is Instasupport bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor eventuele imagoschade. 

Artikel 6. Prijzen en tarieven, facturering en betaling 

6.1.  Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen en tarieven aangegeven in euro’s, exclusief btw en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen.

6.2.  Jaarlijks is Instasupport gerechtigd voor haar diensten de prijzen en tarieven te verhogen. Voor duurovereenkomsten geldt dat als de verhoging meer is dan drie (3) procent is ten opzichte van het voorgaande jaar, opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst binnen 30 dagen na bekendmaking door Instasupport op te zeggen.

6.3.  Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever -nadat deze door Instasupport is aangemaand waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke, en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden.

6.4.  Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke handelsrente per maand over het factuurbedrag aan Instasupport verschuldigd. 

6.5.  Bij een duurovereenkomst (bijvoorbeeld een abonnement) heeft Instasupport het recht de vergoeding maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

6.6.  Opdrachtgever stemt er mee in dat Instasupport haar facturen digitaal per e-mail uitreikt.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten 

7.1.  Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan Instasupport, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Instasupport daartoe bevoegd. 

7.2.  De opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Instasupport van voor websites (inclusief sociale netwerken en/of online platforms) bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik (op een sociaal netwerk bijvoorbeeld), bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website of ontwerp). 

7.3.  Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van Instasupport. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 

7.4.  De opdrachtgever vrijwaart Instasupport tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, plaatsen, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 8. Geheimhouding 

8.1.  Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie vertrouwelijk is. 

8.2.  Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

8.3.  Opdrachtgever zal ook na beëindiging van de overeenkomst alle vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan zij kan of zou kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, tegenover derden geheimhouden. Voorts draagt opdrachtgever er zorg voor dat de hierboven bedoelde vertrouwelijke informatie onverwijld na beëindiging vernietigd wordt. Op eerste verzoek van Instasupport toont opdrachtgever aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is.

8.4.  Instasupport heeft het recht de merknaam, handelsnaam en/of beeldmerken van opdrachtgever te gebruiken op haar website of in commercieel materiaal om aan te geven dat Instasupport voor opdrachtgever (een) oplossing(en) heeft gerealiseerd. Daartoe verleent opdrachtgever hierbij haar toestemming en/of gebruiksrecht (licentie).

Artikel 9. Overdracht rechten en verplichtingen, onderaanneming 

9.1.  Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan derden over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Instasupport. De toestemming als hiervoor bedoeld kan niet door Instasupport niet op onredelijke gronden worden geweigerd.

9.2.  Instasupport is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel. Instasupport zal daarbij de geheimhoudingsverplichting zoals in voorgaand artikel is bepaald doorcontracteren aan deze derden.

9.3.  Instasupport is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen. Zij informeert opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en overmacht 

10.1. Instasupport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 

a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld

b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen 

c) fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden

d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers

e)  gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of imagoschade.

10.2.  Instasupport is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Instasupport zich jegens opdrachtgever op overmacht beroept, zal Instasupport de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen.

10.3 Instasupport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Instasupport is uit gegaan van door de Gebruiker of koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Instasupport bekend was.

10.4 Gebruiker vrijwaart Instasupport van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

Artikel 11. Looptijd en beëindiging 

11.1.  De overeenkomst treedt in werking op het moment dat partijen ingevolge artikel 1 een overeenkomst zijn aangegaan, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Als de overeenkomst geen duurovereenkomst (bijvoorbeeld een abonnement) betreft, eindigt de overeenkomst zodra de verplichtingen van beide partijen over en weer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn uitgevoerd. Als de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, geldt dat deze een onbepaalde looptijd heeft, en ieder moment door een der Partijen, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een kalendermaand, schriftelijk kan worden opgezegd.

11.2.  Instasupport is onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 12. Gebruik diensten en producten
12.1 Gebruiker heeft toegang tot diensten van het Platform nadat Gebruiker op het Platform de betaling heeft verricht.

12.2. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Instasupport onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. 

12.3. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de diensten het Platform. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het Platform. Gebruiker dient zich te onthouden van:

– Het publiceren en verspreiden van gegevens via het Platform van Instasupport, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

  • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via het Platform zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Instasupport of derden hindert of schade toebrengt.

12.4. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Instasupport gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 

12.5. Instasupport komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de diensten en producten van Platform te ontzeggen en/of het gebruik van het Platform te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker en/of mogelijke strafbare feiten.

12.6. Instasupport is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

12.7 Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Instasupport aan Gebruiker. 

12.8  Gebruiker begrijpt dat hij zelf nadere kosten moet maken voor het opzetten van een eigen onderneming. Deze kosten komen bovenop het bedrag dat Gebruiker verschuldigd is aan Instasupport. Gebruiker dient in elk geval nadere kosten te maken voor het gebruiken van bepaalde applicaties, softwareprogrammatuur, gadgets, alsmede andere kosten die redelijkerwijs te verwachten zijn bij het starten van een (nieuwe) onderneming. 

12.9 Het staat Instasupport vrij onderhoud te plegen aan (de producten en/of diensten) van het Platform en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Instasupport aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de producten en/of diensten van het Platform, doch zal instasupport zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van het Platform zonder beperkingen en of onderbrekingen.

Artikel 13 Klachten

13.1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de producten en diensten die via het Platform van Instasupport wordt aangeboden, of anderszins klachten heeft over de Overeenkomst is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@instasupport.nl.

13.2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Instasupport de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

13.3. Instasupport zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

13.4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 14. Toepasselijk recht  

Op de overeenkomst tussen Instasupport en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Instasupport en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Instasupport is gevestigd.